Державні вимоги

Шановні колеги!
  • Пропоную Вам не просто читати / копіювати статті / цитати. 
  • Пропоную Вам / запрошую Вас шукати шляхи, створювати умови для виконання зазначених в статтях / цитатах вимог, регламенту тощо.
  • Я навмисно не групую нормативну базу на різні класи. 
  • Вважаю, що не може бути якась державна вимога на першому місці, а якась - на останньому. 
  • Хай буде ось таке поле діяльності (спектр вимог), "хліборобами" на якому можемо бути лише ми з Вами. 
  • Ох, як зараз потрібний смачний і "здоровий" хлібчик!!!

Назва документу 
Цитата 
...7. Формування та реалізація бажання використовувати рухову активність у повсякденній діяльності відбувається на підставі індивідуальних особливостей і потреб кожної людини. Першочергового регулярного використання різноманітних форм фізичного виховання та значення набуває формування у громадян переконання у необхідності масового спорту. Ст. 26 "У загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах уроки
 з фізичної культури є обов'язковими і проводяться не менше трьох разів на тиждень. 
Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування можуть приймати рішення щодо запровадження додаткових уроків з фізичної культури в загальноосвітніх  навчальних закладах за умови наявності коштів у відповідних бюджетах... 
Загальноосвітні та професійно-технічні навчальні заклади з урахуванням місцевих 
природних умов, інтересів учнів самостійно визначають зміст, форми і засоби їх 
рухової активності, методи проведення занять з фізичної культури та організовують
 позаурочну фізкультурно-спортивну роботу за участю позашкільних навчальних закладів, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості..."
Ст. "Кадрове забезпечення сфери фізичної культури і спорту.
Держава забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів у 
сфері фізичної культури і спорту. 
Право проводити фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність, 
фізкультурно-спортивну реабілітацію надається фахівцям, 
які мають спеціальну освіту та відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень
Тренери та спортивні судді проходять обов'язкову атестацію в порядку, 
визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері фізичної культури та спорту. 
Атестація тренерів та спортивних суддів, фахівців з фізкультурно-спортивної реабілітації, які беруть участь у фізкультурно-оздоровчих, фізкультурно-реабілітаційних та спортивних заходах для інвалідів, проводиться Українським центром з фізичної культури і спорту інвалідів, у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту..."
"Дети и молодые люди в возрасте 5-17 лет должны заниматься ежедневно физической активностью от умеренной до высокой интенсивности, в общей сложности, не менее 60 минут. Физическая активность продолжительностью более 60 минут в день принесет  дополнительную пользу для их здоровья. Большая часть ежедневной физической активности должна приходиться на аэробику.  Физическая активность высокой интенсивности, включая упражнения по развитию скелетно-мышечных тканей, должна проводиться, как минимум, три раза в неделю"


Забезпечення "... системного підвищення якості освіти на інноваційній основі, 
сучасного психолого-педагогічного та науково-методичного супроводження 
навчально-виховного процесу..."; оновлення змісту, форм і методів організації навчально-виховного процесу на засадах особистісної орієнтації, компетентнісного підходу; 
Модернізація змісту освіти: 
"підвищення ефективності навчально-виховного процесу на основі впровадження досягнень психолого-педагогічної науки, педагогічних інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій..." 
Завдання щодо забезпечення національного виховання, розвитку і соціалізаціїї дітей і молоді:
"... оновлення методології фізичного виховання дітей та молоді з безпосереднім 
валеологічним супроводженням усього процесу навчання і виховання дітей з різними фізичними та освітніми можливостями; 
- удосконалення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в навчальних закладах  (розширення кількості спортивних гуртків, секцій і клубів з обов'язковим 
кадровим, фінансовим, матеріально-технічним забезпеченням їх діяльності)..."


"...формування в учнів знань про здоров’я, здоровий спосіб життя, безпечну поведінку, фізичну культуру, фізичні вправи, взаємозв’язок організму людини з природним і соціальним оточенням;
формування та розвиток навичок базових загальнорозвивальних рухових дій;
розвиток в учнів активної мотивації дбайливо ставитися до власного здоров’я і 
займатися фізичною культурою, удосконалювати фізичну, соціальну, психічну і духовну складові здоров’я;

виховання в учнів потреби у здоров’ї, що є важливою життєвою цінністю, свідомого прагнення до ведення здорового способу життя;
розвиток умінь самостійно приймати рішення щодо власних вчинків;

набуття учнями власного здоров’язбережувального досвіду з урахуванням стану здоров’я;

використання у повсякденному житті досвіду здоров’язбережувальної діяльності для власного здоров’я та здоров’я інших людей..."

3. Учні, які не пройшли медичного обстеження (рекомендованого додаткового обстеження),  до навантажень на уроках фізичної  культури не допускаються,  про що повинні бути поінформовані їх  батьки. 
4. Наказом директора навчального закладу списки учнів, віднесених до підготовчої та спеціальної груп, затверджуються на поточний рік  і доводяться до відома вчителів (викладачів) фізичної культури, класних керівників... 
5. На підставі наказу класний керівник за участю медичного  працівника навчального закладу оформлює Листок здоров'я,  який знаходиться в журналі обліку навчальних занять (додаток 2).  
Подаються також ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУП для занять на уроках фізичної культури  та особливості організації занять...2.1. Система фізичного виховання дітей та учнівської молоді базується
на принципах особистісної та диференційованої орієнтації, використання
традиційних та нетрадиційних форм рухової активності,
пріоритету оздоровчої спрямованості.
2.2. Метою фізичного виховання є формування особистості,
...набуття навичок здорового способу цінностей: здоров'я, фізичного, соціального
та психічного благополуччя; виховання інтересу і звички до самостійних занять
життя...
Документом виокремлені функціональні обов'язки всіх посадових
осіб щодо повноцінного функціонування системи фізичного виховання дітей
і учнівської молоді."...
На підвищення ефективності методичного забезпечення спрямовані:      
діяльність фахівців інститутів Академії педагогічних наук
України та науково-методичних центрів Міністерства освіти і науки
діяльність системи післядипломної освіти педагогічних працівників,
методистів обласних і районних установ освіти;
розроблення і використання комп'ютерних навчальних програм,
навчально-методичної літератури;
вивчення та поширення кращого педагогічного досвіду роботи;
проведення фахових конкурсів;
проведення семінарів, науково-практичних конференцій;
планова курсова підготовка інструкторів, вчителів,

Кадрове забзпечення: 
"Заняття з фізичної культури і спорту в навчальних закладах  проводяться 
 вчителем фізичної культури або особою, яка має  спеціальну освіту та 
кваліфікацію: тренер, керівник гуртка, групи, спортивної секції тощо 
(далі - фахівець з фізичної культури і спорту)  і пройшла 
 обов'язковий профілактичний медичний огляд відповідно 
 до Правил проведення обов'язкових профілактичних  медичних оглядів 
 працівників окремих професій, виробництв та  організацій, 
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення 
1.5. Учні повинні бути присутніми на уроках з фізичної культури
незалежно від рівня фізичного розвитку і групи для занять
фізичною культурою, а також тимчасово звільнені від занять.
Допустиме навантаження на уроці для тих учнів, які за станом
здоров'я належать до підготовчої та спеціальної груп
і відвідують уроки фізичної культури,
встановлює вчитель фізичної культури...

.....................