Державні вимоги

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ЩОДЕННОГО СПОРТУ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Метою Концепції є запровадження новітніх підходів до фізичного виховання здобувачів освіти, створення умов для фізичного розвитку та рухової активності, зміцнення здоров'я, посилення мотивації до систематичних занять фізичною культурою і спортом...
...фізичне виховання в системі освіти здійснюється штатними фахівцями фізичного виховання дошкільних установ; вчителями фізичної культури і викладачами фізичного виховання закладів загальної середньої освіти, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти; тренерами-викладачами дитячо-юнацьких спортивних шкіл; вчителями з видів спорту (тренерами-викладачами) закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання, що мають спеціальну фізичну освіту...

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ДО 2028 РОКУ 

Метою Стратегії є формування в суспільстві моди на здоровий спосіб життя,
збільшення кількості громадян, які охоплені регулярною руховою активністю,
створення умов для розвитку сучасної і доступної спортивно-оздоровчої
інфраструктури, забезпечення підготовки, участі національної збірної команди України в Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських, Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, Шаховій Олімпіаді, інших представницьких світових та європейських змаганнях, сприяння входженню України до числа кращих держав.
Візія Стратегії: здорова та активна нація, яка реалізує особистісний потенціал, пишається досягненнями українських спортсменів та творить успішну Україну у світовому співтоваристві. Мотивація та натхнення українців через міжнародні спортивні успіхи і гордість нації.
Місія Стратегії: кожен українець має доступ до сучасної спортивної інфраструктури для регулярних занять фізичною культурою і спортом, досягнення українських атлетів є гордістю держави та надихають співгромадян.
Міністерством молоді та спорту України визначено п’ять векторів реалізації
державної політики сфери, що утворять платформу для формування здорової
нації та успішної спортивної України в світі, а саме:
 • підвищення рівня фізичної активності;
 • якісні зміни в спорті вищих досягнень;
 • розвиток спортивної інфраструктури;
 • діджиталізація сфери фізичної культури і спорту;
 • оптимізація кадрового забезпечення сфери фізичної культури і спорту

НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ
розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі

 • Схвалено Указом Президента України від 25 травня 2020 року №195/2020 
 • здоров’язбережувальна складова освіти - зміст освіти та методики навчання формують в учнів компетентності, необхідні для здорового та безпечного життя, сприяють ухваленню рішень учнями щодо власного здоров’я, його збереження та дотримання здорового способу життя; 
 • комплексність розвитку фізичної культури та посилення рухової активності - підвищити рівень фізичної активності учнів шляхом формування та реалізації комплексного підходу до фізичного розвитку в закладах освіти, що передбачає навчальні заняття з фізичної культури, загальну рухову активність учнів, широке залучення працівників закладів освіти, батьків та місцевих громад до культури фізичної активності; 
 • безпечність, доступність та інклюзивність освітнього середовища - у закладі освіти створені умови, що забезпечують належні та безпечні умови навчання, виховання, розвитку учнів, формування у них гігієнічних навичок та засад здорового способу життя, створені умови фізичної та психологічної безпеки учнів, з урахуванням їх потреб та можливостей, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх дітей, у тому числі з особливими освітніми потребами...

Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти

 • Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 2205 від 25.09.2020
 • Зверніть увагу "Стаття 28. У спортивній залі площею до 288м2 допускається навчальне заняття не більше, ніж 30 учням одночасно. Займатися на спортивних майданчиках, у спортивній залі дозволяється тільки у спортивному одязі та взутті. Обов'язковою є наочна інформація щодо дотримання в спортивній залі правил техніки безпеки та про режим його прибирання і провітрювання. Дозволяється використовувати для навчальних цілей спортивні споруди, розташовані поблизу закладу освіти (на відстані до 500 м). Підлога повинна бути без дефектів та не слизька"

Закон України "Про фізичну культуру і спорт"

 • Стаття 49. Кадрове забезпечення сфери фізичної культури і спорту
Держава забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів у сфері фізичної культури і спорту.
Право проводити фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність, фізкультурно-спортивну реабілітацію надається фахівцям, які мають спеціальну освіту та відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень. Тренери та  спортивні судді проходять обов'язкову атестацію в порядку ( z1577-12 ), визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту.
Атестація тренерів та спортивних суддів, фахівців з фізкультурно-спортивної  реабілітації, які беруть участь у фізкультурно-оздоровчих, фізкультурно-реабілітаційних та спортивних заходах для інвалідів, проводиться Українським центром з фізичної культури і спорту інвалідів, у порядку, визначеному центральним органом ви-конавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту.{Частина друга статті 49 із змінами, вне-сеними згідно із Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012).

Національна доктрина розвитку ФКіС / Затв. указом Президента України від 28.09.2004 №1148/2004

Наказ МОН України від 14.12.2005 "Про вдосконалення роботи з фізичного виховання в навчальних закладах України"

5. Ректорам і директорам обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти запровадити з 2006 року викладання спеціального курсу з теорії та методики фізичного виховання в обсязі не менше 36 год. для вчителів початкової школи.

Наказ МОН України від 01.06.2010 №521 "Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в ЗНЗ"

1.3. Заняття з фізичної культури і спорту в навчальних закладах проводяться відповідно до навчальних програм освітньої галузі "Здоров'я і фізична культура" Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 N 1717 ( 1717-2000-п ), та Державного стандарту базової і повної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 N 24 ( 24-2004-п ).
Заняття з фізичної культури і спорту в навчальних закладах проводяться вчителем фізичної культури або особою, яка має спеціальну освіту та кваліфікацію: тренер, керівник гуртка, групи, спортивної секції тощо (далі - фахівець з фізичної культури і спорту) і пройшла обов'язковий профілактичний медичний огляд відповідно до Правил проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.2002 N 280 ( z0639-02 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
08.08.2002 за N 639/6927.